مجامع صندوق

آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه 1395/09/22 صندوق مشترک نوید انصار

آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه 1395/09/22 صندوق مشترک نوید انصار

صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ 1395/09/22

صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ 1395/09/22

معرفی نماینده به مجمع

معرفی نماینده به مجمع 1395/10/26

آگهی تغییرات صندوق

تغییر نام صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر به صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به شماره روزنامه 20903 به تاریخ انتشار 1395/09/22 در روزنامه رسمی

لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1395/07/25

آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/07/25

صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه95/07/25

آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/07/25

تصویب صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر منتهی به تاریخ 1394.06.31

تصویب صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر منتهی به تاریخ 1394.06.31

تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر

تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گسترمربوط به مجمع 1394/09/17

صورت جلسه مجمع 05.12.1394صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر

صورت جلسه مجمع 05.12.1394صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر

صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گستر مورخه 1394/10/30

صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمورخه1394/09/17

دعوت به مجامع

صورتجلسه مجمع صندوق مشترک پارس گسترمبنی بر تغییر ارکان صندوق مورخه1394/05/04

آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع

انتشار صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق در روزنامه کثیر الانتشار

صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام

برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر نوع صندوق از مختلط به در سهام در مورخ 15/02/1393

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود