تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات فایل
1395/11/02 1395/11/02 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1395/09/30 ( حسابرسی نشده ) فایل
1395/11/02 1395/11/02 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1395/09/30 ( حسابرسی نشده ) فایل
1395/08/26 1395/08/26 صورتهای مالی وگزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1395/06/31(حسابرسی شده) فایل
1395/08/02 1395/08/02 صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1395/06/31(حسابرسی نشده) فایل
1395/08/02 1395/08/02 گزارش عملکرد برای سال منهی به 1395/06/31(حسابرسی نشده) فایل
1395/04/30 1395/04/30 گزارش عملکرد9ماهه منتهی به 1395/03/31 فایل
1395/04/30 1395/04/30 صورتهای مالی 9ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده) فایل
1395/02/19 1395/02/19 صورت های مالی منتهی به 1394/02/29 (حسابرسی شده) فایل
1395/02/15 1395/02/15 گزارش عملکرد صندوق پارس گستر فایل
1395/02/01 1395/02/01 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1394.12.29 (حسابرسی نشده) فایل
1394/10/30 1394/10/30 صورت های مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 1394/09/30 فایل
1394/10/23 1394/10/23 صورت های مالی سالانه منتهی به 1394/06/31(حسابرسی شده) فایل
1394/10/23 1394/10/23 گزارش عملکرد صندوق سال مالی 1394/06/31 فایل
1394/08/04 1394/08/04 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی نشده ) فایل
1394/05/03 1394/05/03 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1394/03/31 (حسابرسی نشده ) فایل
1394/04/24 1394/04/24 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده ) فایل
1394/02/09 1394/02/09 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده ) فایل
1393/10/29 1393/10/29 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده ) فایل
1393/08/20 1393/08/20 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی شده ) فایل
1393/08/10 1393/08/10 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1393/06/31 فایل
1393/06/31 1393/06/31 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده ) فایل
1393/04/29 1393/04/29 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1393/03/31 (حسابرسی نشده) فایل
1393/02/31 1393/02/31 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند ماه 1392  فایل
1392/11/01 1392/11/01 گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به 92/09/30 فایل
1392/11/01 1392/11/01 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 92/09/30 فایل
1392/10/16 1392/10/16 گزارش عملکرد صندوق سال مالی منتهی به 92/06/31 فایل
1392/09/03 1392/09/03 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1392/06/31 (حسابرسی شده) فایل
1392/08/14 1392/08/14 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 12/06/1392(حسابرسی شده) فایل
1392/07/27 1392/07/27 صورتهای مالی سالانه منتهی به 31/06/1392(حسابرسی نشده) فایل
1392/07/10 1392/07/10 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 12/06/1392(حسابرسی نشده) فایل
1392/04/16 1392/04/16 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 13/03/92(حسابرسی نشده) فایل
1392/02/07 1392/02/07 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده) فایل
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود