1396/02/25 آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه 1395/09/22 صندوق مشترک نوید انصار

آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه 1395/09/22 صندوق مشترک نوید انصار

1396/02/19 آگهی روزنامه ثبت صورتجلسه 1395/10/26 صندوق مشترک نوید انصار

آگهی روزنامه ثبت صورتجلسه 1395/10/26 صندوق مشترک نوید انصار

1396/02/19 آگهی روزنامه ثبت صورتجلسه 1395/09/22 صندوق مشترک نوید انصار

آگهی روزنامه ثبت صورتجلسه 1395/09/22 صندوق مشترک نوید انصار

1395/10/25 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ 1395/09/22

صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشرک نوید انصار مورخ 1395/09/22

1395/10/11 معرفی نماینده به مجمع

معرفی نماینده به مجمع 1395/10/26

1395/09/24 آگهی تغییرات صندوق

تغییر نام صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر به صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به شماره روزنامه 20903 به تاریخ انتشار 1395/09/22 در روزنامه رسمی

1395/09/23 لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1395.09.22

مجمع صندوقدر تاریخ 1395.09.22راس ساعت 14.30 با حضورصد در صد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده 28 اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند: 1- آقای رضا عبدالهی رئیس مجمع( نماینده سهامدار ممتاز ) 2- آقای غلامحسن فتحعلی ناظر ا...

1395/09/07 آگهی دعوت به مجمع صندوق مشتر ک پارس گستر

از كليه سهامداران ممتار دعوت مي شود مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر در تاریخ 1395/9/22راس ساعت 14:30 در دفتر شرکت کارگزاری بانک انصار برگزار می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع به شرح ذیل می باشد

1395/05/02 روزنامه رسمی تصویب صورتهای مالی منتهی به 1394/06/31

روزنامه رسمی تصویب صورتهای مالی منتهی به 1394/06/31

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود