اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,722
تعداد واحدهای باقی مانده: 68,278
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 44,337,671,277
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,415,975
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,397,695
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,397,695
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/25 1,415,975 1,397,695 0 0 49,201 0 23,788 31,722 44,337,671,277
  2 1396/10/24 1,393,820 1,375,858 0 0 49,201 0 23,788 31,722 43,644,964,760
  3 1396/10/23 1,381,160 1,363,380 0 0 49,201 0 23,788 31,722 43,249,149,315
  4 1396/10/22 1,364,867 1,346,373 0 0 49,201 0 23,788 31,722 42,709,658,391
  5 1396/10/21 1,364,971 1,346,478 0 0 49,201 122 23,788 31,722 42,712,963,185
  6 1396/10/20 1,364,952 1,346,529 0 0 49,201 180 23,666 31,844 42,878,864,465
  7 1396/10/19 1,365,945 1,347,612 0 0 49,201 0 23,486 32,024 43,155,911,843
  8 1396/10/18 1,357,304 1,339,095 0 0 49,201 166 23,486 32,024 42,883,176,959
  9 1396/10/17 1,350,618 1,332,597 0 0 49,201 0 23,320 32,190 42,896,288,719
  10 1396/10/16 1,354,787 1,336,706 0 0 49,201 0 23,320 32,190 43,028,563,250
  11 1396/10/15 1,338,999 1,321,145 0 0 49,201 0 23,320 32,190 42,527,667,563
  12 1396/10/14 1,339,039 1,321,185 0 0 49,201 29 23,320 32,190 42,528,944,051
  13 1396/10/13 1,339,063 1,321,225 0 0 49,201 0 23,291 32,219 42,568,539,529
  14 1396/10/12 1,342,623 1,324,733 0 0 49,201 40 23,291 32,219 42,681,586,660
  15 1396/10/11 1,342,911 1,325,144 0 0 49,201 0 23,251 32,259 42,747,822,935
  16 1396/10/10 1,323,800 1,306,305 0 0 49,201 0 23,251 32,259 42,140,077,386
  17 1396/10/09 1,350,384 1,332,736 0 0 49,201 0 23,251 32,259 42,992,741,245
  18 1396/10/08 1,362,410 1,344,658 0 0 49,201 0 23,251 32,259 43,377,335,028
  19 1396/10/07 1,362,450 1,344,698 0 0 49,201 0 23,251 32,259 43,378,611,015
  20 1396/10/06 1,362,489 1,344,738 0 0 49,201 0 23,251 32,259 43,379,890,431
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق