صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک انصار 35,944,924,292
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی 33,932
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
تعداد واحدهای باقی مانده: 66,068 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,069,862
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,059,322
تاریخ محاسبه NAV: 1396/04/30 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,059,322
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود