اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 32,879
تعداد واحدهای باقی مانده: 67,121
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,937,573,731
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,168,453
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,153,854
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,153,854
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت: مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول: بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/29 1,168,453 1,153,854 0 0 49,201 0 22,631 32,879 37,937,573,731
  2 1396/07/28 1,151,082 1,137,468 0 0 49,201 0 22,631 32,879 37,398,819,167
  3 1396/07/27 1,151,064 1,137,450 0 0 49,201 0 22,631 32,879 37,398,202,757
  4 1396/07/26 1,151,045 1,137,431 0 0 49,201 0 22,631 32,879 37,397,578,100
  5 1396/07/25 1,149,043 1,135,461 0 0 49,201 0 22,631 32,879 37,332,838,291
  6 1396/07/24 1,153,619 1,139,970 0 0 49,201 0 22,631 32,879 37,481,082,797
  7 1396/07/23 1,143,821 1,130,315 0 0 49,201 83 22,631 32,879 37,163,622,927
  8 1396/07/22 1,140,601 1,127,179 0 0 49,201 0 22,548 32,962 37,154,060,434
  9 1396/07/21 1,131,367 1,117,572 0 0 49,201 0 22,548 32,962 36,837,413,180
  10 1396/07/20 1,131,338 1,117,543 0 0 49,201 9 22,548 32,962 36,836,451,159
  11 1396/07/19 1,131,305 1,117,514 0 0 49,201 0 22,539 32,971 36,845,551,761
  12 1396/07/18 1,134,046 1,120,216 0 0 49,201 0 22,539 32,971 36,934,651,204
  13 1396/07/17 1,129,715 1,115,951 0 0 49,201 0 22,539 32,971 36,794,005,193
  14 1396/07/16 1,119,091 1,105,488 0 0 49,201 0 22,539 32,971 36,449,054,077
  15 1396/07/15 1,132,481 1,118,675 0 0 49,201 0 22,539 32,971 36,883,828,815
  16 1396/07/14 1,140,483 1,126,553 0 0 49,201 0 22,539 32,971 37,143,563,044
  17 1396/07/13 1,140,457 1,126,527 0 0 49,201 0 22,539 32,971 37,142,712,017
  18 1396/07/12 1,140,431 1,126,501 0 0 49,201 0 22,539 32,971 37,141,865,938
  19 1396/07/11 1,132,863 1,119,026 0 0 49,201 166 22,539 32,971 36,895,408,456
  20 1396/07/10 1,134,080 1,119,840 0 0 49,201 0 22,373 33,137 37,108,142,048
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق