صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک انصار 36,629,645,112
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی 33,314
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
تعداد واحدهای باقی مانده: 66,686 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,110,410
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,099,527
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/31 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,099,527
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود