امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات فایل
1395/07/24 OmidName_Edits فایل

تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات فایل
1395/10/15 تغییرات امید نامه 8-3 امید نامه فایل
1395/03/30 تغییر بند 2-3 امیدنامه صندوق مشترک پارس گستر فایل
1395/02/12 تغییرات امیدنامه فایل
1395/02/12 تغییرات امیدنامه فایل
1394/04/21 تغییرات امید نامه فایل
1394/02/04 صورت جلسه مجمع 1394/09/17 در خصوص هزینه های صندوق فایل
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود