اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,727
تعداد واحدهای باقی مانده: 70,273
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 43,995,050,175
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,502,838
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,479,969
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,479,969
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/25 1,502,838 1,479,969 0 0 54,263 4,779 30,845 29,727 43,995,050,175
  2 1397/04/24 1,500,239 1,480,466 0 0 54,263 0 26,066 34,506 51,084,959,058
  3 1397/04/23 1,524,159 1,502,217 0 0 54,263 0 26,066 34,506 51,835,492,744
  4 1397/04/22 1,538,494 1,516,348 0 0 54,263 0 26,066 34,506 52,323,092,161
  5 1397/04/21 1,538,623 1,516,476 0 0 54,263 0 26,066 34,506 52,327,533,620
  6 1397/04/20 1,538,751 1,516,605 0 0 54,263 0 26,066 34,506 52,331,976,186
  7 1397/04/19 1,570,778 1,548,174 0 0 54,263 0 26,066 34,506 53,421,287,487
  8 1397/04/18 1,573,876 1,551,014 0 0 54,263 0 26,066 34,506 53,519,299,225
  9 1397/04/17 1,574,017 1,551,156 0 0 54,263 0 26,066 34,506 53,524,174,256
  10 1397/04/16 1,578,350 1,555,414 0 0 54,263 0 26,066 34,506 53,671,119,037
  11 1397/04/15 1,593,511 1,570,349 0 0 54,263 0 26,066 34,506 54,186,461,293
  12 1397/04/14 1,593,657 1,570,495 0 0 54,263 0 26,066 34,506 54,191,509,365
  13 1397/04/13 1,593,803 1,570,642 0 0 54,263 4 26,066 34,506 54,196,557,196
  14 1397/04/12 1,603,254 1,579,890 0 0 54,263 0 26,062 34,510 54,522,001,703
  15 1397/04/11 1,560,576 1,538,147 0 0 54,263 0 26,062 34,510 53,081,461,020
  16 1397/04/10 1,537,893 1,515,790 0 10 54,263 0 26,062 34,510 52,309,928,340
  17 1397/04/09 1,579,655 1,557,005 0 0 54,253 0 26,062 34,500 53,716,684,694
  18 1397/04/08 1,584,013 1,561,293 0 0 54,253 0 26,062 34,500 53,864,597,528
  19 1397/04/07 1,585,288 1,562,552 0 0 54,253 123 26,062 34,500 53,908,039,261
  20 1397/04/06 1,585,347 1,562,692 0 0 54,253 0 25,939 34,623 54,105,077,665