صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک انصار 42,434,957,810
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی 37,740
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
تعداد واحدهای باقی مانده: 62,260 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,142,960
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,124,403
تاریخ محاسبه NAV: 1395/11/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,124,403
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود