اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 37,052
تعداد واحدهای باقی مانده: 62,948
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 99,994,227,626
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,727,107
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,698,754
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,698,754
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/12/13
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/03 2,727,107 2,698,754 0 341 62,221 600 31,478 37,052 99,994,227,626
  2 1397/07/02 2,650,919 2,627,533 0 251 61,880 0 30,878 37,311 98,035,892,803
  3 1397/07/01 2,583,462 2,560,614 0 240 61,629 0 30,878 37,060 94,896,353,820
  4 1397/06/31 2,498,553 2,476,443 0 0 61,389 0 30,878 36,820 91,182,644,171
  5 1397/06/30 2,425,142 2,402,750 0 0 61,389 0 30,878 36,820 88,469,264,237
  6 1397/06/29 2,425,802 2,403,410 0 0 61,389 0 30,878 36,820 88,493,569,359
  7 1397/06/28 2,425,263 2,402,871 0 206 61,389 0 30,878 36,820 88,473,710,638
  8 1397/06/27 2,425,924 2,403,406 0 2,674 61,183 0 30,878 36,614 87,998,309,868
  9 1397/06/26 2,413,124 2,389,346 0 1,537 58,509 0 30,878 33,940 81,094,388,814
  10 1397/06/25 2,366,255 2,341,861 0 490 56,972 0 30,878 32,403 75,883,336,359
  11 1397/06/24 2,419,254 2,393,549 0 0 56,482 0 30,878 31,913 76,385,334,026
  12 1397/06/23 2,400,623 2,375,118 0 0 56,482 0 30,878 31,913 75,797,149,183
  13 1397/06/22 2,400,095 2,374,590 0 124 56,482 0 30,878 31,913 75,780,304,606
  14 1397/06/21 2,400,951 2,375,347 0 43 56,358 0 30,878 31,789 75,509,911,395
  15 1397/06/20 2,297,037 2,272,468 0 1,093 56,315 16 30,878 31,746 72,141,755,680
  16 1397/06/19 2,285,366 2,260,068 0 19 55,222 0 30,862 30,669 69,314,018,870
  17 1397/06/18 2,191,836 2,167,505 0 0 55,203 0 30,862 30,650 66,434,041,911
  18 1397/06/17 2,157,318 2,136,220 0 0 55,203 0 30,862 30,650 65,475,134,690
  19 1397/06/16 2,111,348 2,090,932 0 0 55,203 0 30,862 30,650 64,087,060,234
  20 1397/06/15 2,112,177 2,091,761 0 0 55,203 0 30,862 30,650 64,112,483,201